Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina"

Udostępnianie informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina" w Mińsku Mazowieckim określają w szczególności następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015, poz.2058 – w skrócie u.d.i.p.)

oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2156).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191).
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135).

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina" w Mińsku Mazowieckim powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina" w Mińsku Mazowieckim uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina" w Mińsku Mazowieckim następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz (*.doc)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz (*.pdf)


ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina" w Mińsku Mazowieckim udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2013 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1054
19 stycznia 2016 12:51 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
19 stycznia 2016 12:40 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
17 września 2014 22:04 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl